Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општината Крива Паланка за 2014 година

Годишната програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација претставува своевидна рамка на приоритетите во областа на урбаното живеење, а пред се таа е произлезена од потребите и проблемите на локалната заедница, како и развојната стратегија на општината Крива Паланка. Навременото донесување на планска документација за потребите на урбаното и руралното подрачје е неопходно и приоритетно во развојниот процес на општината Крива Паланка. Во спротивно се иницираат и создаваат низа урбани и социјално-економски негативни последици врз целокупниот живот на заедницата.

Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општината Крива Паланка за 2014 г.