Одржано едукативно предавање за еднаквите можности на жените и мажите

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

На 22 ноември (петок) 2013, во 13 часот, во големата сала на Општина Крива Паланка, се одржа предавање на тема „Жената и нејзините права, родовата рамноправност и информирање за механизмите за заштита на кршењето на тоа право, со цел подобрување на информираноста на жените за човековите права, механизмите за заштита, родовата рамноправност и дискриминација“.

Едукативното предавање беше организирано од страна на Општина Крива Паланка и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Крива Паланка, активност од Програмата за еднакви можности на Општина Крива Паланка за 2013 година.