Изградба на општински пристапен пат спој М2-Стамболиска маала-маала Деловодци

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

Во тек е реализација на проектот „Изградба на општински пристапен пат спој М2 – Стамболиска маала-маала Деловодци“ во село Конопница. Пристапниот пат е  во должина од 1.153.67м.,oд кои 991.67 м се финансирани од Агенцијата за финансиска подршка од земјоделството и руралниот развој, а 162 м од буџетот на општина Крива Паланка.