Одржана презентација за мерките од ИПАРД Програмата

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> Денес во Големата сала на Општина Крива Паланка, претставници од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој одржаа презентација за ИПАРД Програмата. Претставниците од Агенцијата подетално ги објаснија Мерката 322 – Обнова и развој на селата и Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во  руралните подрачја, за кои како корисници се јавуваат Единиците на локалната самоуправа  – рурално подрачје и Единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата.

На презентацијата беше разгледана и Мерката 101–Инвестиции на земјоделските стопанства за преструктуирање и надоградба до стандардите на ЕУ.