Потпишан договор за Изработка на студија за СКИ-Центар Калин Камен

Центарот за развој на Североисточниот плански регион на 27.06.2013 г. потпиша Договор со Бирото за регионален развој за проектот „Изработка на Студија за СКИ-Центар Калин Камен со идејно решение, општина Крива Паланка“. Вредноста на проектот е 1.312.097,00 денари со ДДВ.  Рок за распишување на Јавна набавка е 15 дена по потпишување на Договорот  (12.07.2013). Рок даден од Бирото за завршување на сите активности (изработена студија) по проектот е 15.11.2013.