Првомајски крос 2013

На ден 30.04.2013 година на ул.Св.Јоаким Осоговски, Општина Крива Паланка во соработка со основните и средното училиште организира првомајски крос натпревар за ученици од 12 годишна возраст до 18 годишна возраст. Учениците ќе бидат поделени според возраста во четири категории, а во секоја категорија ќе има по две групи (машки и женски).

Кросот ќе се одржи со почеток во 11.00 часот според следната агенда:

Прва група   (шесто одделение деветолетка)
Старт-стара симитчија
Цел-Плоштад

Втора група   (седмо одделение деветолетка)
Старт-стара симитчија
Цел-Плоштад

Трета група   (седмо и осмо одделение осмолетка)
Старт-Јакомо техноцентар
Цел-Плоштад

Четврта група   (ученици од средно образование)
Старт-Пицерија Елит
Цел-Плоштад