Контакт

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175                                   
opkp@krivapalanka.gov.mk

Градоначалник
Арсенчо Алексовски
gradonacalnik@krivapalanka.gov.mk
arsenco.aleksovski@live.com
тел/факс 031 375 035

Претседател на Совет
Борче Стојчевски
sovet@krivapalanka.gov.mk

Советник  за правни работи и застапување
Игор Додевски
igor.dodevski@krivapalanka.gov.mk
тел/факс 031 375 035

Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Добривој Николовски
dobrivoj.nikolovski@krivapalanka.gov.mk
тел 031 376 480

Раководител на Одделение за правни и општи работи
Јаготка Николовска
jagotka.nikolovska@krivapalanka.gov.mk
тел/факс 031 375 035

Раководител на Одделение за финансиски прашања
Татјана Георгиевска
tatjana.georgievska@krivapalanka.gov.mk
тел 031 376 611

Раководител на Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Душко Арсовски
dusko@krivapalanka.gov.mk
тел 031 372 130

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Никола Граматиков
ngramatikov@krivapalanka.gov.mk
тел 031 375 020

Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Бранко Велиновски
branko.velinovski@krivapalanka.gov.mk
тел 031 377 130

Комунален инспектор
Зоран Павловски
zoran.pavlovski@krivapalanka.gov.mk
тел 031 377 060

Овластен градежен инспектор
Коста Пеевски
kosta.peevski@krivapalanka.gov.mk
тел 031 377 060

Големина на фонт
Контраст