Повик за доставување на понуди

Република Македонија
Проект за Подобрување на Општинските Услуги – МСИП

Кредит Бр. 7699-МК
МСИП
024/12 (НЦБ)