ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2012 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2012
за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година