Есенска еко акција „Ајде Македонија“

На 6-ти октомври Општина Крива Паланка ќе спроведе акција за чистење во рамките на проектот „Македонија без отпад 2012“, организиран  од страна на Министерството  за животна средина и просторно планирање и Асоцијацијата за чиста животна средина „Ајде Македонија“. Акцијата ќе започне во  8,00 часот. Во оваа акција ќе бидат вклучен

 • Општина Крива Паланка
 • ООУ„Јоаким Крчовски“;
 • ООУ „ Илинден“;
 • СОУ „Ѓорче Петров“;
 •  Јавно комунално претпријатие„Комуналец“;
 • Подрачно одделение за заштита и спасување – Крива Паланка;
 • Подрачно одделение за управување со кризи – Крива Паланка;
 •  Граѓани кои се заинтересирани да дадат свој придонес во реализација на активностите предвидени со оваа акција.

Како активности за СОУ „Ѓорче Петров“, ООУ „Јоаким Крчовски“ и ООУ „ Илинден“ се предвидени:

 •  Поставување на Собирни пунктови на кои граѓаните и учениците би оставале стара хартија. Собраната хартија преку Асоцијацијата „Ајде Македонија“ ќе биде превземена од „Медиа Принт Македонија-МПМ“.
 • Уредување на училишните дворови и училишните простории. Собраниот комунален отпад да биде превземен од страна на ЈП Комуналец и транспортиран до градската депонија.
 • Реализирање на еколошки предавања на учениците според подготвени материјали од страна на „Ајде Македонија“.

Училиштата е потребно да ги евидентираат активностите на web страна на Ајде Македонија(ajdemakedonija.mk) .

Општина Крива Паланка определи четири локации на диви депонии кои се предвидени за расчистување:

 • Село Мождивњак, во близина на подрачното основно училиште;
 • Улица Климент Охридски  (Населба Цонев Рид);
 • Населба Единство;
 • Мотел Македонија и патот покрај долот кој води до Манастир „Св. Јоаким Осоговски“.

Во расчистување на овие диви депонии ќе бидат вклучени времено ангажираните лица од Општина Крива Паланка, а во расчистување на овие диви депонии можат да се вклучат и сите заинтересирани граѓани.

Собраниот смет од страна на  ЈП „Комуналец“ ќе биде транспортиран до градската депонија.

Во акцијата ќе бидат вклучени и вработените во Општина Крива Паланка, ЈП„Комуналец“ како и вработените во Подрачното одделение  за управување со кризи и Подрачното одделение  заштита и спасување кои ќе вршат чистење на речното  корито на Крива Река.

Општина Крива Паланка апелира до сите граѓани кои имаат лоцирано диви депонии истите да ги пријават најкасно до петок ( 05.10.2012 год.) до 16,00 часот до Овластениот Комунален инспектор Зоран Павловски, телефон 078353430 или во канцеларија број 36 во Општина Крива Паланка, како би можеле и тие диви депонии да бидат вклучени во оваа акција.

Сите овие активности од страна на Општина Крива Паланка ќе бидат регистрирани на web страна на Ајде Македонија   (ajdemakedonija.mk).

 

Големина на фонт
Контраст