Се унапредува културно-историското и сакралното наследство во регионот