Основно образование

ООУ„ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“

Во 1944/45 година отпочнала со работа првата генерација на учители која го започнала благодарното дело на едукација и просвета во Крива Паланка и Кривопаланечко. ООУ„Јоаким Крчовски“ има 9 подрачни училишта и тоа: ПУ во с.Дурачка Река, с.Станци, с.Луке, с.Огут, с.Нерав, с.Подржикоњ, с.Дубровница, с.Узем, с.Жидилово со вкупен број 980 ученици (учебна 2011/2012) распоредени во 66 паралелки и 123 наставници.

Адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр.139, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/ 375 132
e-mail: oujoakimkrcovski@yahoo.com

ООУ„ИЛИНДЕН“

ООУ„Илинден“ основано е во 1996 год. Во состав на училиштето се и подрачните училишта во с.Конопница, Мождивњак I и  Мождивњак II со вкупен број на ученици 745 (учебна 2011/2012) распоредени во 42 паралелки и 79 наставници.

Адреса: ул.Наско Тамбурков бр.80, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/375 078
e-mail: ouilinden@yahoo.com

Веб страна: www.ouilinden.mk

Големина на фонт
Контраст