Патоказ на Алфа ТВ за Крива Паланка

Патоказ на Алфа ТВ за Крива Паланка – втор дел