Одделение за комунална инфраструктура

(Програма за уредување на градежно земјиште.pdf)