Информативен ден за ЕИДХР

Во рамки на активностите за промоција на Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР), Делегацијата на Ев­ропската Унија, Информативната мрежа за ЕУ и Општина Крива Паланка на 27 март организираа информативен ден за  граѓанското општество. Целта на информативниот ден беше да се овозможи граѓанските организации т.е.  невладиниот сектор во општината да се запознае  со неодамна објавениот (10 април 2012г) „ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ“ во рамки на европскиот инструмент за демократија и човекови права  на  ЕУ.

Крајниот рок за поднесување предлог проекти е 25 мај 2012.  (Предлозите се поднесуваат до Делегацијата на ЕУ во Р.Македонија ).