Крос натпревар 2012

На ден 30.04.2012 година на ул.Св.Јоаким Осоговски, Општина Крива Паланка во соработка со основните и средното училиште организира Крос натпревар за ученици од 12 годишна возраст до  18 годишна возраст.Учениците ќе бидат поделени според возраста во четири категории, а во секоја категорија ќе има по две групи (машки и женски). Кросот ќе се одржи според следната агенда:

Прва група   (шесто одделение  деветолетка)

Старт-стара симитчија почеток 11.00 часот (женски) и 11.15 часот( машки)

Цел-Плоштад

Втора група   ( шесто и седмо одделение осмолетка)

Старт-стара симитчија почеток  11.30 часот (женски) и 11.45 часот (машки)

Цел-Плоштад

Трета група   (осмо одделение)

Старт-Јакомо техноцентар почеток 12.00 часот (женски) и 12.15 часот  (машки)

Цел-Плоштад

Четврта група   (ученици од средно образование)

Старт-Пицерија Елит почеток 12.30 часот (женски) и 12.45 часот (машки)

Цел-Плоштад