План за заштеда на електрична енергија

Врз основа на Одлуката на Владата на РМ за прогласена електроенергетска кризна состојба во државата, настаната  поради сериозно нарушување на функционирањето на електроенергетскиот систем  и неможноста за негова функционална одржливост, недостаток на електрична енергија во системот проследен со неможност за увоз, екстремно ниските коти на акумулациите заради континуирано неповолните хидрометереолошки услови, како и екстремното зголемување на потрошувачката на електрична енергија поради ниските темперетури  Владата воведе мерки на штедење меѓу кои и исклучување на делови од системот за јавно осветлување.

За таа цел Општина Крива Паланка изготви план по денови за исклучување на одредени реони од системот за јавно осветлување кој ќе се извршува во координација со ЕВН и тоа :

22.02.2012
1. ТС – Пашина воденица (нас. Пашина воденица и нас.Самоков)
2. ТС – Мотел  (раскрсницата кај мотел Македонија и дел од локалниот пат за манастирот Свети Јоаким Осоговски)
3. ТС – 8 Септември (ул.8 Септември и дел од нас.Домачки дол)
4. ТС – Баглак (ул. Мкедонска, ул.Ристена Гогова и дел од ул.Димитар Арсов и нас.Баглак)
5. ТС – Бегови бавчи (ул.Григор Прличев и ул.Пере Тошев)
6. ТС – Мизовски ливади (нас.Мизовски ливади и нас. кај Технички преглед)
7. ТС – Интернат (ул.8 Октомври и дел од ул. Калин Камен)
8. ТС – Илинден (ул. 17 Македонска, ул. 3 МУБ, ул. Наско Тамбурков, ул.Чупино Брдо, ул. Димитар Влахов, ул.Ѓорче Петров и ул. Момир Стојановски)
9. ТС – Грмаѓе- Станбена (дел од нас. Грмаѓе, нас. Мечковци, ул. Браќа Миладиновци и ул. Коце Металец)
10. ТС – Стамболици (дел од с.Конопница–м.Стамболици)

23.02.2012
1. ТС – Мотел  (раскрсницата кај мотел Македонија и дел од локалниот пат за манастирот Свети Јоаким Осоговски)
2. ТС – Плажа (нас. кај градски базен)
3. ТС – Домачки дол-Циглана (горен дел од нас. Домачки дол и дел од ул. Партизанска)
4. ТС – Влачар (дел од магистралниот пат М2)
5. ТС – Херој Карпош (ул. Херој Карпош)
6. ТС – Кино (ул. 11 Октомври и ул.Никола Тесла)
7. ТС – Белево (ул. Јоаким Крчовски, ул.Лисец, ул.Кочо Рацин и ул.Никола Карев)
8. ТС – Деловодци (дел од с.Конопница)
9. ТС – Карпина куќа (дел од с.Конопница)
10. ТС – Мождивњак – школо (дел од с.Длабочица и дел од с.Мождивњак) 

24.02.2012
1. ТС – Мотел  (раскрсницата кај мотел Македонија и дел од локалниот пат за манастирот Свети Јоаким Осоговски)
2. ТС – Домачки дол – игралиште (ул. Партизанска и дел од нас. Домачки дол)
3. ТС – 8 Септември (дел од магистралниот пат М2)
4. ТС – Трештен дол (дел од ул.Ратко Минев, нас.Трештен дол и нас.Куков дол)
5. ТС – Дурачка Река (с. Дурачка Река)
6. ТС – Црква (ул. Борис Трајковски, ул. Јане Сандански, ул. Прохор Пчински и дел од ул. Свети Јоаким Осоговски)
7. ТС – Болница (дел од ул. Свети Јоаким Осоговски, ул.Горан Стојановски и дел од нас. Скрљава)
8. ТС – Конопница – Пролетер (дел од с.Конопница)
9. ТС –Трнци (дел од с.Конопница)
10. ТС – Крстата падина (нас.Крстата падина и дел од н.Стамболици) 

25.02.2012
1. ТС – Мотел  (раскрсницата кај мотел Македонија и дел од локалниот пат за манастирот Свети Јоаким Осоговски)
2. ТС – Ловец (ул.Моша Пијаде)
3. ТС – Метереолошка (ул. Ратко Минев, ул. Баглачка и  дел од ул. Димитар Арсов)
4. ТС – Херој Карпош (дел од магистралниот пат М2)
5. ТС – Градец (с.Градец – населба Мизовски ливади)
6. ТС – Маневци (нас. Маневци и дел од ул.Калин Камен)
7. ТС – Гоце Делчев (ул. Гоце Делчев, ул.Крушевска, ул. Пиринска и ул.Осоговска)
8. ТС – Скрљава (ул. Климент Охридски и ул. Вера Јоциќ)
9. ТС – Борче (дел од локалниот пат за с.Конопница и дел од нас. Грмаѓе)
10. ТС – Лозаново (нас.Лозаново) 

Наведениот план за исклучување на јавното осветлување во општина Крива Паланка ќе се повторува се додека е на важност Одлуката на Владата на РМ за прогласување на електроенергетска кризна состојба.