Поднесени 81 барање за информации од јавен карактер

Во текот на 2011 г. согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер  во Општина Крива Паланка има поднесено вкупно 81 барање на кои е позитивно одговорено.

Барањата претежно се однесуваат за информации, акти, документи  продуцирани со работата  на општинската администрација, советот на општината, градоначалникот,  но и одредени акти со кои се има стекнато општината  во текот на  вршењето на работите  од својата надлежност.

Во прилог е даден Годишниот извештај за поднесените барања согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Годишен извштај 2011

Големина на фонт
Контраст