Започна чистењето на коритото на Дурачка Река

Општина Крива Паланка започна со чистење на речното корито на Дурача Река од речни наноси и крајбрежна вегетација и тоа од вливот на Дурачка Река во Крива Река па нагоре кон централното градско подрачје.

Истовремено се интервенираше и на високата каскада намалувајќи ја висинската разлика која беше пречка за миграција на рибите од Крива Река во Дурачка Река .