МЦМС бара ко-модератор за општина Крива Паланка

За потребите на Форумот, се распишува оглас за избор на ко-модератор кој ќе биде ангажиран во времетрање од 6 месеци, 9 работни дена во текот на месецот, со флексибилно работно време.

Оглас за ко-модератор за општина Крива Паланка