Општинска Администрација

Општинската администрација се организира во следните Одделенија и Територијална противпожарна единица на Општината:

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

6. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

7. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

8. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

9. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Делокругот на општинската администрација е даден во Службен гласник број 6 од 2009 и Службен гласник број 12 од 2009.

Големина на фонт
Контраст