Чистење на речното корито

Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура, во рамките на својата годишна програма, започна со чистењето на коритото на Крива Река.