Санирање на оштетените коловози

Во рамките на редовното тековно одржување, Одделението за изградба и  одржување  на комунална инфраструктура во саботата 23.10.2010 год. го санираше локалниот пат од м.в Борчева кафана до ОУ „Илинден“ во село Конопница.

 

Беа вградени преку 65 тони асфалт со што се подобрени условите за превоз на лица и стоки во тој дел на општина Крива Паланка кој долго време се одвиваше во отежнати услови поради оштетениот коловоз