Свечена седница на Советот на општина Крива Паланка

По повод 8-ми Октомври – Денот на ослободувањето на Крива Паланка, претседателот на Советот на Општина Крива Паланка, свикува

С В Е Ч Е Н А   С Е Д Н И Ц А

На Советот на Општина Крива Паланка за 8-ми Октомври 2010 година (петок) во 12,оо часот во големата сала на Општина Крива Паланка, со следниот 

Д н е в е н   р е д:

1.    Предлог – Одлука за усвојување на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.бр.302 во КО Крива Паланка;
 
2.    Обраќање на Градоначалникот на Општина Крива Паланка по повод празникот 8-ми Октомври; и
 
3.    Формирање Одбор за полагање на свежо цвеќе на споменикот на паднатите борци  пред зградата на Општината.
 

 

            СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                              Претседател,
                         Миле Милковски,с.р.

             

 

Големина на фонт
Контраст