Порибување на Крива Река во централното градско подрачје

Здружението спортски риболовен клуб Мрена од Крива Паланка, изврши порибување на Крива Река во централното градско подрачје на Крива Паланка. Порибувањето е извршено со автохтона пастрмка во количина од 51 килограм или вкупно околу 7500 парчиња на подмладок. Порибувањето е во согласност со годишната програма на здружението и истото е поддржано со финансиски средства на ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје.