logo
 • Видео Информации

  • Една година отворена општина – Една година за граѓаните на Крива Паланка
   Една година отворена општина – Една година за граѓаните на Крива Паланка
  • Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски 2018
   Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски 2018
  • Интензивирање на инвестициите и можностите за бизнис заедницата во Крива Паланка
   Интензивирање на инвестициите и можностите за бизнис заедницата во Крива Паланка
  • „Место каде минатото се сретнува со иднината“ манифестација во чест на Денот на Европа
   „Место каде минатото се сретнува со иднината“ манифестација во чест на Денот на Европа
 • Видео пренос од седници на Совет

  • 16. седница на Совет на Општина Крива Паланка
  • 15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (втор дел)
   15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (втор дел)
  • 15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (прв дел)
   15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (прв дел)
  • Свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка
   Свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка
 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  Деновиве се започна со изградба на нова водоводна мрежа за потребите на жителите од населбите Просарци, Камењарци и Мачорци во с.Луке, Крива Паланка.

  Делницата на примарната мрежа за водоснабдување е во должина од 1 700 метри, а реализацијата на овој проект е финасирана од Програмата за управување со водите преку Министерството за животна средина и просторно планирање и Oпштина Крива Паланка.

  Согласно потпишаните Договори, изведувач на работите е градежната оператива на „Лабино Трејд“ ДООЕЛ –Гостивар, а надзор на работите е ВЕИНГ ДООЕЛ-Скопје.

  Поставувањето на оваа водовдна мрежа е од витално значење за наслението од овој крај и претставува основен предуслов за одобрување на условите за живот.


  Градоначалникот на општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски оствари работен состанок со директорите на локалните јавни институции и установи, кои се под ингеренции на локалната самоуправа.

  Состанокот го иницираше градоначалникот Мицевски со цел да се зголеми ефикасноста на работењето на сите служби, меѓусебната комуникација и координација за општото добро на заедницата.

  Пред присутните директори и управители, градоначалникот Мицевски ја образложи иницијативата и планот за ваквиот тип на координативни состаноци, како и придобивките од истите.

  Беше договорено дека двапати во месецот ќе се организираат ваквите состаноци на кои ќе се дискутира за тековните активности, задачи и планови на институциите и установите.

   

   


  ООУ „Јоаким Крчовски” – Крива Паланка по вторпат e училиште партнер во меѓународен проект ИДНИНА (FUTURE) преку програмата Erasmus+. Главен координатор на проектот е Португалија, а проектот ќе трае две години односно до 31.08.2020 година. Во рамките на проектот се вклучени основни и средни училишта од Португалија, Турција, Литванија, Полска и Македонија и истиот ќе се одвива на англиски јазик. Проектот е финансиран од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност. Главните цели на проектот се:

  – Подобрување на математичките вештини со кодирање (алгоритми и математички размислувања),

  – Стекнување на вештини: Како се кодира?

  – Основи на роботиката преку математиката и природните науки,

  – Web 2.0 Tool,

  – Употреба на Web 2.0 и интернетот во секојдневната работа,

  – Комуникација и усовршување на странските јазици,

  – Запознавање на различни култури и учење за меѓусебна култура.

  Уште еднаш нашите ученици и наставници ќе бидат во можност да разменат искуства со свои колеги од други држави, а со тоа и да го подобриме наставниот процес и успехот на учениците.


  На ден 15.11.2018 во просториите на Oпштина Крива Паланка беше одржан состанок во врска со предстојната сезона за зимско одржување на локалните улици и патишта на кој присуствуваа представници на сите надлежни институции кои се поврзани со оваа активност.

  На состанокот беа разгледани Програмата за зимско одржување на локалната патна мрежа за сезоната 2018/2019 год. како и Договорот со економски оператор  кој непосредно ќе ги извршува активностите за зимското одржување. Во таа насока беше договорена заемна соработка и координација меѓу надлежните служби, се со цел за  успешна реализација на Програмата, навремено и квалитетно извршување на обврските за обезбедување на услови за непречено одвивање на сообраќајот во текот на зимската сезона.

  Беше констатирано дека од особена важност е и соработката со месното население и граѓаните посебно во услови на позначителни врнежи од снег, за да се обезбеди навремен и непречен пристап на возилата и механизацијата за чистење на снегот или опесочување при појава на голомразица.


  Општина Крива Паланка успешно го спроведува проектот „Цело е кога има се“, кој е дел од Програмата за општинско корисна работа за 2018 година, поддржана од УНДП,  МТСП,   АВРМ   и Општина Крива Паланка.

  Проектот „Цело е кога има се“  вклучува  три активности и тоа:

  Првата активност опфаќа седум образовни асистенти за деца со одреден вид на попреченост во редовниот процес на образование. Тие им помагаат за полесно  совладување на наставниот материјал за време на наставата.

  Втората активност опфаќа  еден социјален работник во Дневниот центар за лицата со интелектуална попреченост, со организирање на дополнителни активности на лицата кои секојдневно ја посетуваат установата.  

  Третата активност  во проектот опфаќа  лице кое е вклучено во  програмата како терапевт масер, а е со одреден вид на попреченост (100% слепило). Лицето се има стекнато со сертификат за масер-терапевт, а во неговата активност има вклучено семејства со стари лица кои искажаа интерес за ваква услуга.

  Третата активност опфаќа и четири негователи за стари лица во руралните населби кои даваат услуги на педесет стари и изнемоштени лица.  Тие во  домашни услови овозможуваат дружење и комуникација  со лицата, морална и советодавна помош, спроведуваат превентивни здравствени активности од видот мерење на притисок, мерење на шеќер во крвта, мерење на температура, контрола на начинот на земање на лекови пропишани од матичен лекар, контрола на рокот на лековите, остваруваат и им овозможуваат комуникација со свои блиски, комуникација со институции, закажуваат термини за посети како и помагаат во обавувањето на разни домашни потреби од видот: набавка на намирници, плаќање на сметки, грижа за затоплувањето и облекувањето, приготвување на топли напитоци и слично.

  Во спроведувањето на предвидените активности на програмата, покрај поддршката од градоначалникот Борјанчо Мицевски и општинскиот координатор на проектот Елена Христовска, голема  подршка има и од сите вклучени страни, директорите и вработените во   ООУ „Илинден“,  ООУ „Јоаким Крчовски“,  СОУ „Ѓорче Петров“, ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, Дневниот центар за лицата со интелектуална попреченост, Центарот за вработување, крајните корисници и ангажираните лица.


  Во галерискиот простор во НУ Центар за култура во Крива Паланка, денес (15.11.2018г.) беше отворена изложба на слики и цртежи од ликовниот уметник Андријана Мациев.

  На изложбата се претставени дваесетина сликарски дела работени во два циклуси „Живот во бои” и „Живот во бои 2″, во кои авторката го прикажува својот препознатлив  и специфичен стил на ликовното доживување на бојата.

  – За себе честопати можам да кажам дека го живеам „животот во боја”, затоа и моите дела изобилуваат со бои, колоритетот е и мојот личен белег, форми кои ги гледам како едно ново раѓање, нов живот, експресија, а во истовреме емотивната сосотојба, но и благодетта на животот. Јас сум голем вљубеник во природата, ги сакам животните и секогаш ја гледам убавата страна на животот, а кога човек е духовно исполнет може со леснотија да твори и создава убави нешта, изјави пред присутните авторката Андријана.

  Андријана Мациев спаѓа во помладата генерација на ликовни уметници, која има дипломирано на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, во одделот графика, во класата на професор Димитар Малиданов.

  Зад себе има самостојни и групни изложби, колонии, ликовни манифестации, арт хепенинзи како во нашата земја така и надвор од неа. Како слободоумна, храбра и независна млада жена, таа секојдневно и неуморно твори, пренесувајќи ја својата ведра природа на платната, кои се наративни, со доза на мистичност и надреална симболика.

   


  Каталогот за еколошка здрава храна и традиционални јадења е дел од проектот „Шопска софра 2018“, кој е реализиран со финансисиска поддршка од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Општина Крива Паланка.

  Специјалитетите што се претставени во овој каталог беа дел од манифестацијата „Шопска софра 2018 “ на која беа претставени и дегустирани традиционални солени и слатки специјалитети, приготвени од претставници од општините  Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Пробиштип како и општините Трговиште и Босилеград од Република Србија.

  Манифестацијата се одржа во рамки на прославата на Денот на ослободувањето на Крива Паланка, 8 Октомври.

   

   


  Општина Крива Паланка објавува ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2018 за вработување на неопределено работно време на овластено службено лице во областа на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

  ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2018 за вработување на неопределено работно време на овластено службено лице во областа на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

  Пријава за вработување по јавен оглас


  Општина Крива Паланка започна со  градежните активности за асфалтирање на патниот правец кон с.Трново во должина од 500м.

  Активноста се реализира преку Центарот за развој на североисточниот плански регион, и е дел од  третата фаза од проектот насловен како „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион“.

  Изведувач на градежните работи е фирмата Стоименов ДООЕЛ од Кочани.


  Во просториите на ИО Наум Наумовски Борче – Крива Паланка, денес се одбележа 58-годишнината од формирањето на одредот и по тој повод беше пуштен во употреба и првиот Извиднички музеј во државата.

  Извиднички одред Наум Наумовски Борче е формиран во 1960 од страна на група ентузијасти. Целата на здружението е да допринесе во развојот на младите, во изградбата на млада и одговорна личност преку достигнувањето на нивните потполни психовизички, интелектуални, духовни и општествени можности, како поединци и одговорни граѓани, членови на локалната и пошироката меѓународна заедница. Благодарение на залагањето и посветената работа на сите поранешни старешини, ветерани, но и сегашни членови, одредот во досегашниот период, има реализирано мноштво на акции и проекти.

  Игор Анѓеловски и старешината на одредот, Свете Милановски, ги поздравија сите гости и присутни и се заблагодарија за прусиството на отварањето на првиот Извиднички музеј од ваков тип во Р. Македонија.

  -Овој настан е значаен показател за желбата на извидничкиот одред, да низ едно уметничко и културно изразување, испрати јасна порака за силата и визијата на извидничкиот дух, за важноста на неговото постоење и придонесот во неговата афирмација, рече Анѓеловски.

  Во ова обраќање на пруситните им беше претставена и идејата и иницијативата за оформувањето на извидничкиот музеј, како и активностите на сите поранешни и сегашни членови и старешини во процесот на  оформувањето на ваков тип на музеј.

  Беше упатена и благодарност до сите локални и национални чинители кои веруваат во програма на извидниците и се подржувачи на нивните  иницијативи и активности.

  На градоначалникот Борјанчо Мицевски му беше врачена Благодарница за поддршката и соработката на Општина Крива Паланка.  Во оваа пригода градиначалникот им упати  честитки  за она што во изминатиот период го правеле и што сега го прават членовите и старешините на извидничкиот одред и воедно упати надеж, дека со заеднички сили ќе градиме едно сигурно и креативно место за младите, каде што ќе имаме многу поголем број на членови и подржувачи на сите активности на одредот.

  -Секогаш кога се наоѓам во опкружување на млади и успешни луѓе, како што денес се членовите на ИО Наум Наумовски Борче, кои несебично учествуваа во оформувањето на првиот Извиднички музеј и се дел од чествувањето на 58-годишнината од формирањето на одредот, верувајте дека чувствувам огромна радост и задоволство од еланот и желбата на овие млади луѓе, да дадат свој допринос и да прават нешто корисно за заедницата и општеството во кое живееме. Извидничкиот одред Наум Наумовски Борче, е еден од ретките кој ума успешна реализација на мноштво акции и проекти корисни за заедницата и ние како општина го препознавме тоа и финансиски го поддржавме одредот во реализација на свој проект, кој беше аплициран по Јавен повик за поддршка на здруженија и фондации. Општината ќе продолжи и понатаму да иницира и да ги поддржува активностите на здруженијата  кои се од наш заеднички интерес, а со кои сите ние заедно ќе можеме да се гордееме, изјави Мицевски.


  Големина на фонт
  Контраст