logo
 • Видео Информации

  • Промотивно видео: ДОБРEДОЈДОВТЕ во Крива Паланка
   Промотивно видео: ДОБРEДОЈДОВТЕ во Крива Паланка
  • Посета на градоначалникот на Витина, г.Сокол Халити
   Посета на градоначалникот на Витина, г.Сокол Халити
  • Еколошка акција „Општина без смет за поубав свет“
   Еколошка акција „Општина без смет за поубав свет“
  • Осогово – планина која плени со својата убавина
   Осогово – планина која плени со својата убавина
 • Видео пренос од седници на Совет

  • 22.седница на Совет на Општина Крива Паланка
  • 21.седница на Совет на Општина Крива Паланка
  • 20.седница на Совет на Општина Крива Паланка
   20.седница на Совет на Општина Крива Паланка
  • 19. седница на Совет на Општина Крива Паланка
 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  Во рамките на манифестацијата „Кривопаланечко културно лето 2019“,  во сабота на 20 јули КУЗ Фолклористи оддржаа целовечерен концерт на плоштадот ,,Карпошово востание“.

  Реализацијата на концертот е активност од проектот на здружението, кој финасиски е поддржан од буџетот на  Општина Крива Паланка, преку Програмата за поддршка на здуженија и фондации за 2019 година.

  На концертот беа изведени повеќе сплетови на македонски ора и песни за љубителите на изворниот мелос, богатиот македонски фолклор и традиционалните вредности.

  Гости на концертот беа фолклористите од Дупница соседна Бугарија.


  Општина Крива Паланка преку Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура во изминатиов период и во моментот врши градежни работи на повеќе локации во рамките на програмите за уредавање на градежно земјиште и изградба и одржување на локална патна мрежа.

  Во соработка со месното население се изврши замена на дотраена водоводна и канализациона мрежа на крак од улица „Пере Тошев“ во нас. Бегови Бавчи. Во тек се припремни работи за поставување на нов асфалтен коловоз со што кракот од улицата ќе добие нов современ изглед.

  Извршена е санација на земјаниот коловоз од патот кон с.Голеш каде традиционално се одржа погранична средба „Краиште 2019“, а се изврши и санација на дел од локални земјани патишта во атар на с. Луке.

  Завршени се градежните активности за санација на потпорен зид на крак од улица „Партизанска“ (кон Домачки Дол), со што се изврши заштита на коловозот и се обезбеди проширување за разминување на критичниот дел од улицата.

  Завршена е санација на монтажен метален мост во нас. Скрљава (на Скрљавски дол) со зајакнување на носечките делови и нова подлога од бродски лим. Мостот го користат значителен број на жители од овој дел на градот кои понатаму преку пешачка патека се движат кон м.в. „Цонев Рид“.


  Манифестацијата „Кривопаланечко културно лето 2019″ ја организираат Општина Крива Паланка, ЛУ Градски музеј и НУ Центар за култура, во соработка со повеќе локални здруженија од областа на културата и уметноста, а е финансирана од Министерство за култура на Република Северна Македонија, како и останати поддржувачи, како рудници „Булмак- Минстрој”.

   

   

   

   


  Вчера во Владата на РС Македонија, Општина Крива Паланка и Бирото за регионален развој го потпишаа  договорот за реализација на проект „Изградба на канализација за отпадни води за дел од с.Конопница“ во износ од 1.850.000 денари како и договорот за реализација на проект „Изработка на техничка документација за локален патен правец Крива Паланка – Варовиште – Кошари – Б’с“ во износ од 1.000.000 денари.

  На свечената церемонија присуствуваа и вицепремиерот за економски прашања, Кочо Анѓушев, министерот за локална самоуправа, Горан Милевски, заменик-министерот за локална самоуправа, Дејан Павлески и директорот на Бирото за регионален развој, Рамиз Реџепи.

  Средствата се обезбедени од Програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа, а одобрените проекти по нивната реализација во голема мерка ќе придонесат за подобрување на условите и квалитетот на живот на населението во руралните населени места.

   

   


  ЈП „Комуналец“ Крива Паланка ги известува корисниците на комунални услуги, физички и правни лица, кои имаат долг за неплатени три или повеќе сметки, а долгот изнесува повеќе од 5. 000 денари или имаат повеќе од шест неплатени сметки, а долгот изнесува помалку од 5.000 денари, да го подмират долгот бидејќи во спротивно ќе се превземат мерки за присилна наплата.

  Известување од ЈП Комуналец

   


  Се известуваат граѓаните на општина Крива Паланка дека е во тек доставата на решенија за данок на имот и комунална такса за фирма за 2019 година. 

  Општина Крива Паланка ги повикува сите даночни обврзници кои при доставата од било кои причини не добиле решение за данок на имот и комунална такса, да  ги подигнат во  просториите на Одделението за финансиски прашања при Општина Крива Паланка во текот на секој  работен ден од 08:00 до 16:00 часот. Лице за контакт Емил Денчевски

  Напомена: Приемот на решенијата, наплатата на данок на имот и комунална такса за фирма во законските рокови се задолжителни. Со приемот и наплатата ќе ги избгнете дополнителните трошоци со кои би се соочиле во понатамшна наплата на истите.

                                                                                                                                          ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА     


  На покана на градоначалникот на Хјустон, Силвестер Тарнер, градоначалникот Мицевски  присуствува  на меѓународниот бизнис форум со околу 400 градоначалници на збратимени општини од асоцијацијата „Sister Cities International“.  

  Бизнис форумот се одржува од 17-19 јули во Хјустон, САД.


  Сезоната на капење на градскиoт базен во Крива Паланка ќе започне на 19.07.2019 (петок), а базенот  ќе биде достапен за капачите секој ден од 10 до 18 часот, информираат од ЈП „Комуналец“ Крива Паланка.


  Согласно Програмата за јавна чистота за 2019 година усвоена од страна на Советот на општина Крива Паланка се спроведува чистење на горниот дел од изградената регулација на Домачки дол.

  Чистењето на Домачки дол го спроведува Јавното претпријатие  „Комуналец“, кое со своја механизација врши чистење и порамнување на дното и отстранување на несоодветниот материјал од регулацијата на долот кој беше обраснат со вегетација,  местимично пополнет со градежен и друг вид на  отпад и со поткопани темели на регулацијата.

   


  Во просториите на ЛУ Градски музеј во Крива Паланка беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Домот за култура од општина Витина и ЛУ Градски музеј во Крива Паланка.

  Меморандумот за соработка е фаза од имплементација на проектот „Туризам без граници“ кој е  финансиран од Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка помеѓу РС Македонија и Косово.Идејата е преку овој вид на активности да се воспостави  формална мрежа на соработка помеѓу институции, кои работат во областа на културата од општина Крива Паланка и општина Витина.

  Меморандумот за соработка  беше потпишан од страна на директорот на Домот за култура од општина Витина и  Директорот на ЛУ Градски музеј во Крива Паланка.


  Големина на фонт
  Контраст