logo
 • Видео Информации

  • 2019 – Година на инвестиции
   2019 – Година на инвестиции
  • Прес конференција на градоначалникот Мицевски за случувањата во МЗ Мождивњак
   Прес конференција на градоначалникот Мицевски за случувањата во МЗ Мождивњак
  • Добредојде за првачињата во новата учебна година
   Добредојде за првачињата во новата учебна година
  • Пресконференција по повод претстојните празнични збиднувања
   Пресконференција по повод претстојните празнични збиднувања
 • Видео пренос од седници на Совет

  • Свечена седница на Советот на општина Крива Паланка
   Свечена седница на Советот на општина Крива Паланка
  • 28. седница на Совет на Општина Крива Паланка
   28. седница на Совет на Општина Крива Паланка
  • 27. седница на Совет на Општина Крива Паланка
   27. седница на Совет на Општина Крива Паланка
  • 26. седница на Совет на Општина Крива Паланка
 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  Како резултат на мошне добрата соработка меѓу Општината Крива Паланка  и овластениот колективен постапувач со електронски и електричен отпад, батерии и акумулатори, компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО од Скопје, денеска  е поставен уште еден  метален еко магацин за одлагање на електонски и електричен отпад  во нашиот град.

  Еко магацинот е поставен на улицата „Свети Јоаким Осоговски“ непосредно пред Ветеринарната станица  и истиот е наменет за граѓаните од долниот дел на градот.

  Отука е-отпадот ќе биде превземен од лиценцирана компанија и ќе биде соодветно складиран и третиран, при што деловите што можат да се реупотребат или рециклираат ќе бидат селектирани, а она што неможе да се рециклира  ќе заврши во постројка за преработка на отпад.

  Поставувањето на овој еко магацин вооедно е и по барање на граѓаните од долниот дел на градот кои одлагањето на електричниот и електронскиот отпад  досега мораа да го спроведуват  во еко магацинот кај автобуската станица.

  Сооглед дека ваквиот вид на отпад согласно на законот  е забрането да се меша и одлага со комуналниот отпад, со овој магацин се створени  услови  за граѓаните да имаат простор каде да го одложат истиот, а  со цел заштита на животната средина за нас и за идните генерации.

  Дека навистина треба да се грижиме за својата околина и правилно да постапуваме со отпадот, веднаш на дело денеска го покажаа најмладите  од детската градинка „Детелинка“, кои покрај љубопитноста  зошто и како служи овој сад,  заедно со своите одговорни се организираа и одложија неколку парчиња на  непотребен  електронски отпад од својата установа сакајки  на овој начин да упатат порака до возрасните дека и тие треба   да го одлагаат секој отпад на определеното место.

  Само оваа година од страна на граѓаните се предадени или одложени над 5 тони на непотребен  електричен и електронски отпад.


  Список на студенти кои ќе користат бесплатен превоз согласно Конкурсот за доделување на субвенциониран превоз за студиската 2019/2020 година на студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје, а се жители на општина Крива Паланка


  Во општина Крива Паланка, денес  се оддржа  работлница  за креирање родово одговорни политики и унапредување на родовата еднаквост. Оваа активност се одвива во рамки на регионалниот проект за промоција на родово одговорно буџетирање и во соработка и координација со  канцеларијата на UN Women од Скопје, застапувана од менторката за родово одговорно буџетирање, Кристина Хаџи Василева и координаторката за еднакви можности на жените и мажите од Општината, Лидија Митовска.

  Проектот има за цел зајакнување на капацитетите на општинската администрација и на Советот на oпштина Крива Паланка за креирање родово одговорно буџетирање и унапредување на родовата еднаквост.

  Тема на денешната работилница беше родовата еднаковост и родовата интеграција и носењето на одговорни политики, на која се дискутираше за родовиот  идентитет,  родовите  улоги, за родова социјализација, родови стереотипи, родова рамноправност, како и за принципот на недискриминација, кој е камен темелник за промоција на родовата рамноправност.

  -Родово одговорното буџетирање претставува процес  низ кој треба да создадеме еднакво општество, во кое ги распределуваме финансиските средства на поправеден начин, тоа е алатка што треба да се спроведе во практиката и да стане реалност во нашите локални заедници и во државата. Следејќи ги овие практики, Општина Крива Паланка го започна овој процес минатата година и заедно со Советот продолжуваме постапно да работиме на импплементирање на насоките за воведување на родовата перспектива во локалните програми, нивното спроведување преку примена на родово одговорно буџетирање со цел, напредување во состојбата на жените и мажите на локално ниво и носење на реално издржани програми во функција на задоволување на потребите на сите граѓани, изјави градоначалникот Мицевски на работилницата.

   

   

   


  Врз основа на член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка ( Службен гласник на Општина Крива Палнка бр.08/2014, 02/2018 и 03/2019), како  и  Одлуката за распишување на јавен повик за предлагање на кандидати за избор на членови на Совет на млади на Општина Крива Паланка бр. 09-3053/11 од 27.09.2019 година, Советот на Општина Крива Паланка, објавува

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ
  ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА МЛАДИ  НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

  Потребни обрасци

  1. Образец СМ-1
  2. Образец СМ-2
  3. Образец СМ-3

  Врз основа на член 35 од законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното

  С О О П Ш Т Е Н И Е

  За организирање на јавна анкета и  јавна презентација на предлог детален урбанистички план за блок 7-А во општината Крива Паланка

  Јавната анкета по горенаведениот план ќе се одржи од 18.10.2019 година до 01.11.2019 година секој работен ден од 08,оо-16,оо часот во просториите на одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општината Крива Паланка.

  Предлог деталниот урбанистички план за блок 7-А во Крива Паланка ќе биде изложен на информативните табли на општината Крива Паланка, во информацискиот систем е-урбанизам и во просториите на општината Крива Паланка.

  Јавната презентација за ДУП за блок 7-А во Крива Паланка ќе се одржи на ден  25.10.2019 година со почеток во 12,оо часот во големата сала на општината Крива Паланка.

  Опфатот за кој се однесува горенаведениот план е следниот:

  Започнува од мостот кај „Нимулија“ во Крива Река и оди кон југозапад по течението на Крива Река до вливот на долот „Единство“ во Крива Река, свртува кон југ и оди узводно по долот и доаѓа до мостот на долот и ул.„Св. Јоаким Осоговски“, поминува преку улицата и продолжува кон југоисток по границата помеѓу к.п.бр.3129/1 и к.п.бр.3127 во КО Крива Паланка и доаѓа до границата со к.п.бр.2961/1 во К.О. Крива Паланка, продолжува југоистично по ул.„Пиринска“ и доаѓа до ул.„Св. Јоаким Осоговски“, продолжува по улицата кон североисток и доаѓа до новиот крак на ул.„Св. Јоаким Осоговски“, продолжува по истиот и доаѓа до мостот кај „Нимулија“ каде што свртува кон северозапад и доаѓа до вливот на долот во Крива Река, односно до почетната точка.

  Вкупната површина на опфатот е 7,38 ха.

  Анкетните листови за учество во јавната анкета се наоѓаат во архивата на општината Крива Паланка и во горенаведениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават писмени забелешки преку анкетните листови.

                                                                                                            ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                                        
  Градоначалник
                                                                                                                     Борјанчо Мицевски


  Здружението на пчелари – ПЧЕЛА од Крива Паланка започна со реализиција на едукативни работилници, кои се дел од проектот „Промовирање на пчеларскиот сектор“,  финансиран со  средства од Буџетот на Општина Крива Паланка, предвидени во Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2019 година.

  Едукативните работилници се наменети за одгледувачите на пчели, за членовите на Здружението на пчелари  и другите заинтересирани лица, а тема која се обработуваше на првата работилница беше од областа на зимска заштита на пчелините семејства.

  Ова здружение функционира во аграрниот сектор во општина Крива Паланка, поточно во одгледувањето на пчелни семејства и производство на примарни и секундарни пчелни производи, а постои и делува од далечната 1980 година и годишно брои до 80 активни членови. Главна цел на ЗП Пчела е да настојува на професионален и мултимедијален начин да врши континуирана надградба на знаењата на своите членови како и пренос на најновите сознанија од областа на пчеларството меѓу истите, со што во континуитет ги подобрува капацитетите и ресурсите не само на своите членови туку и на пошироката заедница.


  Почитувани,

  Ве известуваме дека водата од локалниот водовод во с.Дурачка Река (стар школски водовод) не е безбедна за пиење и за произвотство на храна.

  Општина Крива Паланка


  Во просториите на Општина  Крива Паланка, вчера беше презентиран ГИС системот на општина Крива Паланка, во кој се интегрирани податоци од тековните процеси на општинската администрација и ресурсите со кои општината располага како и отворените податоци од други институции.

  – Паметен град или „смарт сити“ е концепт, кој сакаме да го понудуме на нашите сограѓани и сите други корисници, за полесно и современо функционирање, а тоа значи воспоставувањето на ГИС систем кој ќе ни овозможи забрзување на процесите  и олеснување и видливост на потребните информации и процедурите.

  И еве, после година дена од почеток на проектот за воспоставување на ГИС ситемот за општина Крива Паланка, денес сме пред почетокот на видливото решение на нашиот стремеж кон имплементација на идејата за ,,паметен град“, што всушност претставува платформа за дигитализација на податоците и ресурсите со кои општината располага.

  Овој концепт се карактеризира со користење напредни дигитални технологии за оптимизирање на локалните ресурси, намалување на трошоците, подобрување на квалитетот на живот и обезбедување подобри услуги на сите граѓани, изјави градоначалникот Мицевски на презентацијата.

  ГИС системот нуди дигитализација во урбанистичката сфера, инфраструктурата, водоводната и канализациона мрежа, систем за осветлување, систем за паркирање и многу други можности за интегрирани податоци од тековните процеси на општинската администрација.

  Системот  е достапен за стручните служби на Општина Крива Паланка, а во најбрзо време ќе биде достапен и за потребите на сите граѓани.

   


  Во текот на изминатиов период Општина Крива Паланка презеде активности за чистење на пограничниот пат од граничниот премин Деве Баир до тромеѓето на Србија, Бугарија и РС Македонија, во должина од 24 км, во атарот на селата Узем, Трново и Мала Црцорија.

  После 15 години извршена е санација на тој дел од теренот, со цел за превенција од пожари како и брза и навремена интервенција на сите служби. Притоа беше извршено порамнување, проширување, делумно одводнување и делумно насипување, како и одстранување на околната вегетација.


  Денеска во просториите на  Општина Крива Паланка беше оддржана првата конститутивна седница на Општинскиот совет за социјална заштита.

  На седницата покрај членовите кои беа избрани од Советот на Општина Крива Паланка присуствуваше и градоначалникот Борјанчо Мицевски како и претставници на општинската администрација.

  Советот за социјална заштита има за цел да ги мапира социјалните проблеми и ранливи групи, да направи анализа на капацитетот на постоечки социјални услуги и потреби за развој на социјални услуги во Општината врз основа на што ќе изработи  Програма за социјална заштита за 2020 година.

  На денешната  прва конститутивна седница беа избрани претседател, негов заменик и секретар, а од страна на присутните беа дадени предлози, идеи и сугестии за изработка на Програмата како и предлози со кои Општината може да  учествува на  тековниот јавен повик кој е распишан од страна на Министерството за труд и социјална политика.


  Големина на фонт
  Контраст