Распоред за приемни денови за работа со странки и одржување на состаноци

The Municipality of Kriva Palanka has set a timetable for reception days for working with clients and holding meetings where citizens and other entities can turn for consultations, case information and overcoming certain situations, which are related to the municipal competencies. The parties, in addition to the direct communication, may consult the competent authorities by telephone as well as by e-mail address.

In order to make a meeting / meeting, the party needs to notify the Client Referral Officer at the front door of the municipal premises.

 Просторија за прием на странки и одржување на состаноци е Канцеларија бр.3 во Општина Крива Паланка.

Распоред за користење на просторија за прием на странки и одржување на состаноци

warning: Во случај на итност и неодложност и други оправдани причини, странката може да оствари состанок со надлежниот службеник секој ден од понеделник до петок во текот на целото работно време од 08.оо до 16.оо. Паузата службениците ја користат во периодот од 10.3о до 11.оо часот.

Во случај на потреба од состанок со поголем број на странки, за одржување на состанок или поради зафатеност на просторијата за прием на странки, согласно на потребите ќе биде користена Малата Сала при Општината Крива Паланка.

MUNICIPALITY OF CURVE PALACE
Mayor
Arsencho Aleksovski

Font size
Contrast