КОНКУРС за доделување на стипендии

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
MUNICIPALITY OF CURVE PALACE

 Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка бр.07-2525/3 од 17.07.2009 година,Општина Крива Паланка распишува

                                                      COMPETITION

За доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Македонија во учебната/студиската 2009/2010 година

 За учебната/студиската 2009/2010 година Општина Крива Паланка ќе додели:

• 4 (четири) стипендии за талентирани ученици-средношколци, кои учат во училиштата во Република Македонија.Стипендијата е во висина од 4.000,00 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) месеци во годината.
• 4 (четири) стипендии за талентирани студенти, кои студират на факултетите во Република Македонија.Стипендијата е во висина од 4.000,00 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) месеци во годината.

Услови за доделување на стипендии

Право на стипендија имат кандидатите кои учат и студират во училиштата и факултетите во Република Македонија, а ги исполнуват следните услови:

1. MEDIUM EDUCATION TUTORIALS
 -да се редовни ученици од средно образование кои во досегашното школување имаат континуиран одличен успех од 4,5(четириипол), кои освоиле И, ИИ или ИИИ награда на меѓународни, државни, или општински натпревари од областа на науката, техниката, културата, уметност и спортот, односно област соодветна на нивното образование.За учениците од прва година средно училиште аналогно ќе се земат во предвид досегашниот успех во образованието и добиените награди.

-excellent success (4.9-5.0) 60 points
                             (4,8-4,9)    58 бода
                             (4.7-4.8) 56 points
                             (4,6-4,7)    54 бода
                             (4.5-4.6) 52 points

 - international competition

• прво место 10 бода
• второ место 7 бода
• трето место  5 бода
-state competition
• прво место 9 бода
• второ место 6 бода
• трето место 4 бода
-општински натпревар
• прво место 8 бода
• второ место 5 бода
• трето место 3 бода

- Monthly income per family member 40 points

• се земаат месечните примања по член на семејство во однос на просечно исплатена месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци.

 2. STUDENTS
 – да се редовни студенти кои во претходните години на студии постигнале просечен успех над 8,50(осумипол) и освоиле И, ИИ или ИИИ награда на меѓународен, државни или општински натпревари од областа на науката, техниката, културата, уметност и спортот, односно област соодветна на нивното образование. За студентите кои за прв пат се запишуваат во 1 година на студии ќе се земат во предвид резултатите од досегашниот успех во образованието како и претходно освоените награди.

 
 -одличен успех (9.9-10,0)    60 бода
          (9.8-9.9) 59 points
          (9.7-9.8) 58 points
          (9,6-9,7)      57 бода
          (9,5-9,6)       56 бода
          (9,4-9,5)      55 бода
          (9.3-9.4) 54 points
          (9,2-9,3)      53 бода
          (9.1-9.2) 52 points
          (9,0-9,1)      51 бода
          (8.9-9.0) 50 points
          (8,8-8,9)      49 бода
          (8.7-8.8) 48 points
           (8,6-8,7)     47 бода
           (8,5-8,6)     46 бода
     
 -меѓународен натпревар
• прво место 10 бода
• второ место 7 бода
• трето место  5 бода
-state competition
• прво место 9 бода
• второ место 6 бода
• трето место 4 бода
- Municipal competition
• прво место 8 бода
• второ место 5 бода
• трето место 3 бода

-месечни примања по член на семејство 40 бода

• се земаат месечните примања по член на семејство во однос на просечно исплатена месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци.

3. to be residents of the municipality of Kriva Palanka

4. to be citizens of the Republic of Macedonia

5. to be regular students

6. have not repeated a year

7. да не се корисници на стипендија или кредит од други установи, институции или компании (доказ писмена изјава од кандидатот)

 8. да не се постари од 25 години  (за студенти)

 Required documents for participation in the scholarship competition

 1. Submits from the applicants to the commission in the municipality of Kriva Palanka
 2.Потврда дека е редовен ученик во учебната 2009/2010 година
 3.Фотокопии од свидетелства за завршени претходни години на образование.
 4.Препорака од наставнички совет.
 5.Потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2009/2010 година
 6.Уверение со број на предвидени и положени испити од претходните години
 7.Оригинал диплома на увид и фотокопија за освоена награда на  општински ,државни или меѓународни натпревари.
 8.Уверение за материјалната положба на родителот, старателот
 9.Потврда за остварени приходи на вработени членови на семејството (за пензионери испратница од пензија) за месеците јуни, јули и август 2009 година или доколку за овие месеци не е исплатена да се достави потврда за последна исплатена плата.За невработените да се достави потврда од Агенција за вработување дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок (во потврдата да биде наведен износот) додека за учениците и студентите потврда од училиштето или факултетот
 10.Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија или кредит
 11.Изјава за точни податоци во приложена документација
 12. Family status statement
 13.Уверение за државјанство на Република Македонија

Place and deadline for submission of documents

Барањата со потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка.
The deadline for submitting documents is from 10.09.2009 година до 20.09.2009 година.
При поднесување на документи кандидатите треба да имат лична карта, ученичка книшка или индекс, за идентификација.

Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk

Некомплетни и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.
Документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8(осум) дена од денот на завршување на конкурсот.
Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk

Незадоволните кандидати имат право на приговор до комисијата за спроведување на постапката за доделување на стипендија во рок од 3 (три) дена од објавувањето на резултатите.

Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130.

 

MUNICIPALITY OF CURVE PALACE
 Комисија за спроведување на постапката
for granting scholarships
President
Arsencho Aleksovski

Font size
Contrast