Дневен ред на 23-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 23-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 29.05.2019 година (среда ) во 14,00 часот.

Daily order:

-Усвојување на записник од 22-та седница
1. Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и К3 за I квартал за 2019 година;
2. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година;
3. Предлог Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработказа основање на заедничко јавно претпријатие со општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Николе и Куманово;
4. Предлог Решение за именување на член во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог договор за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Николе и Куманово;
5. Предлог Одлука за дефинирање на граница на опфат на улици во Општина Крива Паланка;
6. Предлог Одлука за дополнување на Одлуката за дефинирање на граница на опфат на улици во Општина Крива Паланка бр.09 480/45 од 19.02.2018 година;
7. Предлог Одлука за дополнување на Одлуката за дефинирање на граница на опфат на улици во Општина Крива Паланка бр.09 737/49 од 14.03.2018 година;
8. Предлог Одлука за системот на паркирање, определување на зони, времето на паркирањето, ограничување на паркирањето, системот на наплата на паркирањето, резервација и повластено паркирање во Општина Крива Паланка;
9. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект Изградба на локален пат с. Конопница  м.в. Кула (Лиска) м.в. Стублица кон спој со А2 во должина од 1473,72м;
10. Предлог Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот Изградба на локален пат с. Конопница м.в. Кула (Лиска) м.в. Стублица кон спој со А2 во должина од 1473,72м;
11. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект Создавање на услови за развој на здрави генерации;
12. Предлог Одлука за усвојување на Програма за ангажирање на сертифицирани негователи за стари лица за давање социјални услуги на стари и изнемоштени лица во домашни услови за 2019 година;
13. Предлог Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја;
14. Предлог Одлука за давање согласност на измена на годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Крива Паланка;
15. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Општина Крива Паланка за 2019 година;
16. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ОЈУДГ Детелинка Крива Паланка;
17. Предлог –Решение за разрешување на член на Управен одбор на ОЈУДГ Детелинка Крива Паланка;
18. Предлог –Решение за именување на член на Управен одбор на ОЈУДГ Детелинка Крива Паланка;
19. Предлог –Решение за разрешување на член на Управен одбор на ЈП Комуналец Крива Паланка;
20. Предлог –Решение за именување на член на Управен одбор на ЈП Комуналец Крива Паланка;
21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6820 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1541/9 во К.О. Добровница, Општина Крива Паланка:
23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 10037 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9604 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2624 во К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка;
26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1706 во К.О. Крстов Дол, Општина Крива Паланка;

COUNCIL OF THE MUNICIPAL CURVAL MUNICIPALITY
President,
Isabella Pavlovska, sr

Font size
Contrast