Decision on Adoption of the Report on the Total Contracted Amount by the Creditors for the Financing of Due

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска подршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски („Службен весник на РМ“ бр.209/18) и член 14 став 31 и 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10, 08/14 и 02/18) Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година, донесе:

Decision on Adoption of the Report on the Total Contracted Amount by the Creditors for the Financing of Due

 

Font size
Contrast