Одлука и формулар за неспроведување на стартегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД за изградба на базна станица на дел од к.п. бр. 3156/1 во м.в. Стража, КО Метежево, општина Крива Паланка

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на стартегиска оцена

Font size
Contrast