Competition for the most beautiful festive New Year and Christmas decoration 2019

Врз основа  на член  61  од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка број 08/10, 8/14 и 2/18), врз основа на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2019 година (“Службен гласник на Општина Крива Паланка број 12/18), Општина Крива Паланка објавува

COMPETITION
*за најубаво празнично новогодишно и божиќно украсување 2019*

Font size
Contrast