Јавен конкурс за избор на директор на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ – Крива Паланка

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.05/2002), а во врска со член 19-а од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 19/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), како и Одлуката бр.08-1245/1 од 24.04.2018 година за распишување на јавен конкурс за избор на директор на Јавното претпријатие „КОМУНАЛЕЦ“ – Крива Паланка, Градоначалникот на Општина Крива Паланка распишува:

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на Директор на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ – Крива Паланка

Font size
Contrast