Дневен ред на втората седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 2-рата седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 03.11.2017 година (петок) во 12 часот.                                  

Daily order:

 1. Предлог – Решение за формирање комисија за финансии и локален економски развој;

2. Предлог – Решение за формирање комисија за урбанистичко планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природата;

3. Предлог – Решение за формирање комисија за комунални работи и сообраќај;

4. Предлог – Решение за формирање комисија за јавни дејности;

5. Предлог – Решение за формирање комисија за статут и прописи;

6. Предлог – Решение за формирање комисија за еднакви можности на жените и мажите;

7. Предлог – Решение за формирање комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка;

8.Предлог – Решение за разрешување  членови на Училишниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;

9. Предлог – Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;

10. Предлог – Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка

11. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка;

12. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈП „Комуналелц“ – Крива Паланка;

13. Предлог – Решение за разрешување членови на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;

14. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на Детска градинка „Детелинка“ – Крива Паланка;

15. Предлог – Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЛУ Градски Музеј “ – Крива Паланка

16.Предлог – Решение за разрешување членови на Управниот одбор  на Mеѓуопштински центар за социјална работа “ – Крива Паланка

17. Предлог – Решение за именување членови на Училишниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;

18. Предлог – Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;

19. Предлог – Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка

20. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка;

21. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈП „Комуналелц“ – Крива Паланка;

22. Предлог – Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;

23. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на Детска градинка „Детелинка“ – Крива Паланка;

24. Предлог – Решение за именување членови на Управниот одбор на ЛУ Градски Музеј “ – Крива Паланка

25. Предлог – Решение за именување членови на Управниот одбор на Mеѓуопштински центар за социјална работа “ – Крива Паланка

26. Предлог – Решение за формирање комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2017 година.

Седницата ќе се одржи во  салата на ЛУ Градски музеј  на Општина Крива Паланка.

 

                                                                          COUNCIL OF THE MUNICIPAL CURVAL MUNICIPALITY
                                                                                                 PRESIDENT,

                                                                                                 Isabella Pavlovska  

Font size
Contrast