Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици и студенти за учебната 2017/2018 година

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
MUNICIPALITY OF CURVE PALACE

Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка бр.09-878/9 од 27.04.2017  година Општина Крива Паланка распишува

COMPETITION

For granting scholarships to talented high school students and talented students studying and studying in schools and faculties in the Republic of Macedonia in school / study 2017/2018 year

За учебната/студиската 2017/2018 година Општина Крива Паланка ќе додели:

 • 4 (четири) стипендии за талентирани ученици-средношколци, кои учат во училиштата во Република Македонија.Стипендијата е во висина од 3.000,00 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) месеци во годината.
 • 4 (четири) стипендии за талентирани студенти, кои студират на факултетите во Република Македонија.Стипендијата е во висина од 3.000,00 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) месеци во годината.

Conditions for granting scholarships

Candidates who study and study in the schools and faculties of the Republic of Macedonia have the right to a scholarship and fulfill the following conditions:

1. MEDIUM EDUCATION TUTORIALS

-да се редовни ученици од средно образование кои во досегашното школување имаат континуиран одличен успех од 4,5(четириипол), кои освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на меѓународни, државни, или регионални  натпревари од областа на науката, техниката, културата, уметност и спортот, that is, an area appropriate to their educationFor first-year high school students, the success of education and the rewards received will be analogously taken into account.   

-одличен успех         (4,9-5,0)    60 бода

                                      (4,8-4,9)    58 бода

                                      (4,7-4,8)    56 бода

                                      (4,6-4,7)    54 бода

                                      (4,5-4,6)    52 бода

- international competition

 • first place 10 points
 • second place 7 points
 • трето место 5 бода

-state competition

 • first place 9 points
 • second place 6 points
 • third place 4 points

-регионален натпревар

 • first place 8 points
 • second place 5 points
 • third place 3 points

- Monthly income per family member 40 points

 • The monthly income per family member is taken in relation to the average monthly net wage paid per employee in the Republic of Macedonia for the last three months.
 1. СТУДЕНТИ

 – да се редовни студенти кои во претходните години на студии постигнале просечен успех над 8,50(осумипол) и освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на меѓународен, државни или регионални натпревари од областа на науката, техниката, културата, уметност и спортот, односно област соодветна на нивното образование. За студентите кои за прв пат се запишуваат во 1 година на студии ќе се земат во предвид резултатите од досегашниот успех во образованието како и претходно освоените награди.

  -одличен успех  (9.9-10,0)    60 бода

                                   (9,8-9,9)      59 бода

                                   (9,7-9,8)      58 бода

                                   (9,6-9,7)      57 бода

                                   (9,5-9,6)      56 бода

                                   (9,4-9,5)      55 бода

                                   (9,3-9,4)      54 бода

                                   (9,2-9,3)      53 бода

                                    (9,1-9,2)      52 бода

                                    (9,0-9,1)      51 бода

                                    (8,9-9,0)      50 бода

                                    (8,8-8,9)      49 бода

                                    (8,7-8,8)      48 бода

                                    (8,6-8,7)      47 бода

                                    (8,5-8,6)      46 бода                                   

 - international competition

 • first place 10 points
 • second place 7 points
 • трето место 5 бода

-state competition

 • first place 9 points
 • second place 6 points
 • third place 4 points

-регионален натпревар

 • first place 8 points
 • second place 5 points
 • third place 3 points

- Monthly income per family member 40 points

 • The monthly income per family member is taken in relation to the average monthly net wage paid per employee in the Republic of Macedonia for the last three months.

3. to be residents of the municipality of Kriva Palanka

4. to be citizens of the Republic of Macedonia

5. to be regular students

6. have not repeated a year

 7. да не се корисници на стипендија или кредит од други установи,    институции или компании (доказ писмена изјава од кандидатот)

8. да не се постари од 25 години  (за студенти)

 Required documents for participation in the scholarship competition

(Потребни обрасци за ученици; Required forms for students)

             1. Submits from the applicants to the commission in the municipality of Kriva Palanka

            2.Потврда дека е редовен ученик во учебната 2017/2018 година

            3. Photocopies of certificates of completed previous years of education.

            4.Потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2017/2018 година

            5.Уверение со број на предвидени и положени испити од претходните години

            6.Оригинал диплома на увид и фотокопија за освоена награда на  регионални, државни или меѓународни натпревари.

            7.Уверение за материјалната положба на родителот, старателот

            8.Потврда за остварени приходи на вработени членови на семејството (за пензионери испратница од пензија) за месеците јуни, јули и август 2017 година или доколку за овие месеци не е исплатена да се достави потврда за последна исплатена плата.За невработените да се достави потврда од Агенција за вработување дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок (во потврдата да биде наведен износот) додека за учениците и студентите потврда од училиштето или факултетот

            9.Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија или кредит

            10.Изјава за точни податоци во приложена документација

            11.Изјава за семејна положба

            12.Изјава за лични податоци

            13.Фотокопија од уверение за државјанство на Република Македонија

Place and deadline for submission of documents

 Requests with the required documents are submitted to the Municipality of Kriva Palanka.

The deadline for submitting documents is from 18.09.2017 year to 29.09.2017 year.

При поднесување на документи кандидатите студенти потребно е со себе да носат и индекс.

Required forms can be purchased at the Municipality of Kriva Palanka or on the municipality's website www.krivapalanka.gov.mk

Incomplete and untimely submitted documents will not be considered.

Documents submitted by mail will not be considered.

The results will be announced within 8 (eight) days from the end of the competition.

The results will be posted on a bulletin board in the municipality of Kriva Palanka and on the municipality's website www.krivapalanka.gov.mk

Dissatisfied candidates have the right to complain to the commission for conducting the scholarship procedure within 3 (three) days from the date of publication of the results.

More information can be obtained directly at the commission office or by phone 031 / 372-130 076 / 337-446 070 / 607-543.

 

MUNICIPALITY OF CURVE PALACE

Committee for the Implementation of the Procedure

for granting scholarships

President

Arsencho Aleksovski

 

 

 

 

           

           

 

 

           

 

 

Font size
Contrast