logo

Документи

Правилник за систематизација на работните места на општинската администарција на Општина Крива Паланка (500.4 KiB)

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за систематизација на работните места на Општина Крива Паланка, 08.06.2017 (323.0 KiB)

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за систематизација на работните места на Општина Крива Паланка, 26.03.2018 (2.0 MiB)

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за систематизација на работните места на Општина Крива Паланка, 20.04.2018 (1.4 MiB)

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за систематизација на работните места на Општина Крива Паланка, 04.07.2018 (11.5 MiB)

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за систематизација на работните места на Општина Крива Паланка, 06.11.2018 (1.4 MiB)

Колективен договор за административни службеници и другите вработени во Општина Крива Паланка (4.9 MiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на развојот на информатичко-комуникациската технологија за 2019 година (122.2 KiB)

Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2019 година (192.9 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2019 година (290.9 KiB)

Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на образованието за 2019 година (83.3 KiB)

Програма за социјална, детска и здравствена заштита во Општина Крива Паланка за 2019 година (156.5 KiB)

Програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документациии во општината Крива Паланка за 2019 година (131.5 KiB)

Програма за реализација на Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај на улица Свети Јоаким Осоговски за 2019 година (125.8 KiB)

Програма на Општина Крива Паланка од областа на соработката со здруженија на граѓани и фондации за 2019 година (143.0 KiB)

Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во општина Крива Паланка за 2019 година (187.3 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на мрежата за јавното осветлување во општина Крива Паланка за 2019 година (115.3 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во општина Крива Паланка за 2019 година (158.1 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на локалниот економски развој за 2019 година (149.6 KiB)

Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2019 година (308.8 KiB)

Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Крива Паланка за 2019 година (113.3 KiB)

Програма за за третирање на проблемот со кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2019 година (124.7 KiB)

Програма за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за 2019 година (302.0 KiB)

Програма за уредување и одржување на градското зеленило во Крива Паланка за 2019 година (1.6 MiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт за 2019 година (77.4 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на развојот на информатичко-комуникациската технологија за 2018 година (160.6 KiB)

Програма за уредување на градежно земјиште во општина Крива Паланка за 2018 година (489.5 KiB)

Програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документациии во општината Крива Паланка за 2018 год (165.9 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт и млади за 2018 година (143.9 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата во 2018 година (292.5 KiB)

Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на образование за 2018 година (143.7 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на социјалната заштита за 2018 година (180.2 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности за 2018 година (224.7 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2018 година (159.1 KiB)

Програма за реализација на Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај на улица Св. Јоаким Осоговски за 2018 година (127.2 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка за поддршка на граѓанските здруженија во 2018 година (212.0 KiB)

Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година (155.9 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во општина Крива Паланка за 2018 година (198.1 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во општината Крива Паланка за 2018 година (478.9 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за 2018 (200.0 KiB)

Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Крива Паланка во 2017 година (491.9 KiB)

Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка во 2017 година (2.7 MiB)

Локален акциски план за родова рамноправност за Општина Крива Паланка 2017 -2020 (330.3 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за 2017 (208.5 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности за 2017 (290.0 KiB)

Програма за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за 2017 (618.3 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2017 (439.5 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата во 2017 година (303.8 KiB)

Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2017 година (153.6 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на образованието за 2017 година (140.0 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт и млади за 2017 година (146.0 KiB)

Програма за уредување на сообраќајна сигнализација за 2017 година (133.0 KiB)

Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Kрива Паланка за 2017 година (315.5 KiB)

Програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во општина Крива Паланка за 2017 година (162.5 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасувањето во 2017 година (218.5 KiB)

Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка во 2017 година (350.1 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на развојот на информатичко-комуникациската технологија за 2017 година (154.5 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2017 година (473.9 KiB)

Програма за одржување на јавната чистота на град Крива Паланка за 2016 година (733.7 KiB)

Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Крива Паланка за 2016 година (135.8 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за 2016 година (206.0 KiB)

Програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за 2016 (160.3 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности за 2016 година (267.8 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областаа на развојот на информатичко- комуникациската технологија за 2016 година (152.4 KiB)

Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година (581.5 KiB)

Програма за уредување на градежо земјиште во Општина Крива Паланка за 2016 година (586.9 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата за 2016 година (295.4 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт и млади за 2016 година (143.9 KiB)

Програма за реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на градот Крива Паланка за 2016 година (124.7 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на социјалната заштита за 2016 година (157.4 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година (316.6 KiB)

Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2016 (2.9 MiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи за 2016 година (225.6 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на образованието за 2016 година (136.8 KiB)

Програма за волонтерство на Општина Крива Паланка за 2015 -2016 година (137.1 KiB)

Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општината Крива Паланка (25.0 KiB)

Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа (300.9 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа (456.1 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување (439.6 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во делот на еднаквите можности за 2015 (323.1 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи (225.1 KiB)

Програма за социјална заштита во Општина Крива Паланка за 2015 (259.4 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на информатичко-комуникациските технологии за 2015 (151.2 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт и млади за 2015 (144.6 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на образованието за 2015 (138.6 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата за 2015 (297.6 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на локалниот економски развој за 2015 (204.5 KiB)

Програма за реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на градот Крива Паланка за 2015 година (124.2 KiB)

Програма за активностите на општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности (150.4 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата за 2014 (12.5 KiB)

План на развојни програми на Општина Крива Паланка за периодот 2014-2016 (68.0 KiB)

Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општината Крива Паланка (24.7 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на енергетската ефикасност (24.4 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во делот на еднаквите можности за 2014 (43.3 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областана заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи (16.8 KiB)

Програма за социјална заштита во Општина Крива Паланка за 2014 (25.1 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на информатичко-комуникациските технологии за 2014 (16.4 KiB)

Програма за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Крива Паланка за 2014 (38.8 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на образованието за 2014 (11.0 KiB)

Програми за развој (62.2 KiB)

Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општината Крива Паланка (19.4 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на енергетската ефикасност (23.8 KiB)

Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа (41.3 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа (44.4 KiB)

Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта (34.7 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областана заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи (17.1 KiB)

Програма за реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на градот Крива Паланка (10.6 KiB)

Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување (31.2 KiB)

Програма за култура (46.8 KiB)

Програма за образование (19.1 KiB)

Програма за спорт и млади (17.4 KiB)

Програма за развој на информатичко - комуникациската технологија (14.6 KiB)

Програма за локален економски развој (24.8 KiB)

Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности за 2013 (145.3 KiB)

Програма за градежно земјиште (128.6 KiB)

Програма за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за 20 1 3 година (122.2 KiB)


Големина на фонт
Контраст