logo
 • Видео Информации

 • soopstenie

  Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,  30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 16/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,41/2014, 116/2014,135/2014,10/2014, 98/2015,145/2015) член 40  од Статутот на средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка и  Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2016/17 година во Република Македонија, Училишната комисија за запишувaње ученици во средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка , објавува

  ОГЛАС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ КРИВА ПАЛАНКА ВО УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА

  Оглас за запишување ученици во прва година во СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка во учебната 2016/17 година

  Прилог на огласот

   


  13323540_742100722599738_3473020862557220135_o

  Сојузот на Пензионери на Република Македонија по повод јубилејот 70 од постоењето на Пезнионерската организација (1946-2016 година) го озваничува со организирање на различни манифестации, ревии, сподртски игри и други настани.
  Токму поради овој јубилеј, Здружанието на пензионери од Крива Паланка беа ораганизатори на традиционалните меѓуопштински игри во Крива Паланка, а каде учество зедоа здруженијата на пензионери од Крива Паланка , Кратово, Пробиштип, Свети Николе. Ове игри се од забавен карактер со наптпреварувачки дух и се претставени како натпревари во пикадо, шах, карти, домино, табла, билјард, шутеви на мали голчиња и давање на кошеви во машка и женска дисциплина.
  Натпреварите се одржуваат 4 пати годишно. По овој натпревар следуваат Регионалните пензионерски спортски натпревари кои  се одржаа во Куманово на 29 Мај.
  Градоначалникот при своето обраќање ги поздрави пензионерите учесници, посакувајќи им дружење и натпреварување и секако да победат најдобрите. Истакна дека овие игри го зајкнуваат и одржуваат пријателството не само помеѓу сограѓаните туку и на пензионерите од околните краишта, а воедно придонесуваат кон подобро здравје.


  soopstenie

  Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 33-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.05.2016 година (понеделник) во 15,00 часот.

  Д н е в е н   р е д:

  1. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2 и К 3 за I квартал во 2016 година;
  2. Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2016 година;
  3. Предлог –  Информација за можни локации за поставување на информативни табли во градот Крива Паланка;
  4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.354 и 352 во КО Б,с Општина Крива Паланка;
  5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.605/2 во КО Варовиште, Општина Крива Паланка;
  6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.9295/11 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
  7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 944 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
  8.  Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2419 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
  9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4325/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4427 во КО Крива Паланка Општина Крива Паланка;
  11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.4603 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4087/2 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 745 во КО Лозаново, Општина Крива Паланка;
  14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1131 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка;
  15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 14 во КО Станци, Општина Крива Паланка;
  16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1477/3 во КО Узен, Општина Крива Паланка;
  17. Предлог – Одлука за давање согласност на Решение за именување на претставник во Управниот одбор на ОЈУДГ „Детелинка“-Крива Паланка;
  18. Предлог – Одлукла за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на Процената на загаденост на подрачјето на Општина Крива Паланк аод сите ризии и опасноти;
  19. Предлог – Одлука за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2016 година;
  20. Предлог – Одлука за кофинансирање на проект ЕУ ИПА грант за рурална инфраструктура;
  21. Предлог – Одлука за одобрување на набавки на основни средства во 2016 година – опрема за озвучување;

   

  СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

  Претседател,
  М-р. Борче Стојчевски,с.р.


  13308146_742105402599270_3971586818720253068_o

  Изложба „Кокино – мистичен шепот низ вечноста“ на македонскиот фотограф Љупчо Илиевски беше отворена на 27 мај во Уметничката галерија при Градскиот музеј – Крива Паланка.

  Изложбата ја отворија директорот на Градскиот музеј, Драган Величковски и градоначалникот на општина Крива Паланка, Арсенчо Алексовски. На исложбата говореа и Александар Кондев истакнат македонски фотограф и Елизабета Кузмановска преставник на Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје
  Љупчо Илиевски спаѓа во редот на најистакнатите македонски фотографи. Припадник е на средната генерација фотографи, кој негува специфичен, уметничкистил и силен авторски печат. Засега, е единствениот фотограф од Македонија чии фотографии за мегалитската опсерваторија Кокино се објавени во српското издание на престижното специјализирано списание за фотографија „National Geographic“.
  Во последниве седум години негов нов предизвик е историјата стара 4.000 години. Приказната за Кокино, раскажана преку записот на Илиевски, неодамна резултираше со изложба, која предизвика подеднаков восхит и кај публиката и кај критиката.


  13260113_741996859276791_7347172379335328858_n

  На 26 мај 2016 година, Амбасадорот на Народна Република Кина во Македонија Вен Женшун оствари посета на општина Крива Паланка.
  Во рамки на агендата Амбасадорот оствари состанок со Градоначалникот во неговиот кабиент, потоа ја посета фабриката за тексил ВЕИБО ГРУП, присуствуваше на пинг-понг турнир, а воедно ги посети и градскиот Музеј Крива Палака и манастирот Св.Јоаким Осоговски.
  Вен Женшун е првиот амбасадор на Народна Република Кина кој остварил посета на општина Крива Паланка.
  Градоначалникот Алексовски за време на посетата го запозна амбасадорот со работењето на општината, местоположбата, знаменитостите, потенцијалите за инвестирање и бизнис-климата, а за време на посетата на музејот и манастирот Св.Јоаким Осоговски амбасадорот доби слика и се запозна со културно-историското наследство на градот.
  Амбасадорот Женшун ги истакна импресиите од Крива Паланка, дека се чувствува прекрасно, особено поради тоа што има можност да биде во убав и чист град како што е Крива Паланка, а дотолку повеќе што се совпаѓа со датумот кога пред две години ја отпочнал својата амбасадорска функција во Република Македонија.
  За време на посетата беше разговарано и за можностите за понатамошна идна соработка на економски и културен план, имаше размена на идеи и мислења за надградба на соработка. За време на посетата на фабриката „Веибо груп“ која претставува кинеско-турска инвестиција од областа на конфекцијата и вработува 650 луѓе од градот од страна на менаџерот беше презентирана работата, поволностите и предизвиците со кои соочуваат.

  На турнирот во пинг-понг клубот од Крива Паланка амбасадорот беше запознаен дека Крива Паланка учествува во репрезентацијата на Р. Македонија со 2/3 од вкупниот број репрезентавици, кое наиде на особено воодушевување особено поради фактот што национален кинески спорт е токму пинг понгот.
  Во Градскиот музеј Крива Паланка со задоволство ја проследи презентацијата од страна на Директорот на Музејот Драган Величковски и ја посети изложбата на фотографии од локалитетот Кокино, а нескриени беа и импресиите од убавината на манастирот Св.Јоаким Осоговски и околината.
  Амбасадорот истакна дека ќе се заложи за остварување на соработка на компании од Крива Паланка – Р. Македонија и Н.Р.Кина од која било област и нивно поврзување за остварување партнерства кои ќе допринесат за развој на општината. Исто така ќе се заложи што повеќе кинески туристи да ја посетат и запознаат Крива Паланка особено знаменитостите и нејзините убавини.
  Градоначалникот Алексовски и Амбасадрот Женшун истакнаа дека во идниот период ќе продолжат со обостраната соработка и посети.


  IMG_7273 (Medium)

  На 24 мај традиционално по осми пат во организација на Општина Крива Паланка и АМК „Офф Роад Осогово“ се одржа ревијалната спортска манифестација „Рели Калин Камен 2016“. Манифестацијата се одржува во чест на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј.

  – Радува фактот што секоја година има се поголем број учесници, а изминатите неколку години оваа спортска манифестација добива и меѓународен карактер. Покрај бројните учесници од речиси цела Макеоднија – Велес, Пробиштип, Штип, Скопје, Куманово, Прилеп, Битола, Охрид, Крива Паланка, Кочани и Македонска Каменица, имаме учесници и од соседна Бугарија и Србија, нагласи градоначалникот Алексовски на стартот на релито.

  Од стартната позиција на градскиот плоштад тргнаа околу 120 џипови, 50-тина мотори и 10-тина офф роад возила, на браната Злетовица се приклучија учесници од Пробиштип, додека на Царев Врв се приклучија околу 50 џипови и 50-тина моторџии од Македонска Каменица и Кочани.

  Стартот на патеката е плоштадот во Крива Паланка, се минува низ прекрасните предели на Осоговските Планини, се до манастирот Свети Јоаким Осоговски, каде под покровителство на Општината се организира заеднички ручек за сите учесници.

  Должината на патеката е 64 километри, од кои 80 отсто е неасфалтиран пат, а највисоката точка до која се вози е Царев Врв (2.085 метри), втор по височина врв на Осоговието.


  13220546_795944440507529_1641891289429790836_o

  13220546_795944440507529_1641891289429790836_o


  ZA-NA-WEB-Plakat-RELI-KALIN-KAMEN-

  ZA-NA-WEB-Plakat-RELI-KALIN-KAMEN-

  Рели „Калин Камен 2016“


  13220690_738213976321746_8595855910514684130_o

  По повод 20 мај, Денот на пожарникарите, вчера во просториите на ТППЕ Крива Паланка се одржа крводарителска акција.

  13220690_738213976321746_8595855910514684130_o 13246246_738213979655079_647202735990301630_o


  13240076_794954963939810_3163693614227167857_n

  Вчера во просториите на ЛУ „Градски музеј“ во Крива Паланка беше одржана прес конференција за промоција на проектот ПОДОБРА ПРОМОЦИЈА ЗА ПОДОБАР ТУРИЗАМ. Проектот  е финансиран од Владата на Република Македонија во рамки на повикот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2016 година, а имплементиран од страна на здружението Кластер за туризам – Крива Паланка.

  Проектот предвидува мапирање на туристичките локалитети на територијата на општините Крива Паланка и Ранковце, поставување информативни табли со огласен простор за полесна ориентација на туристите, но и за постирање огласи поврзани со транспорт, сместување, угостителство,… како и изработка на географско-информативни карти и веб-страница со сите потребни информации од соодветната област како база за промоција на туристичките локалитети.

  Вредноста на проектот 300 000 денари.

  13240076_794954963939810_3163693614227167857_n13256056_794955060606467_9198119147857111869_n