logo
 • Видео Информации

 • soopstenie

  Проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување”, финансиран од Европската унија, имплементиран од Фондација за Претприемачки сервис за млади, РОЖМ Даја, ЗИП Институт и Футуре 21 објавува


  logo

  Почитувани,

  Општина Крива Паланка Ве поканува да земете учество на традиционалната културна манифестација „Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон 2017“. Манифестацијата ќе се одржи на ден 05.03.2017 (тодорова недела) во црквата Свети Теодор Тирон во село Конопница.

  programa_small_2017

  Поклонение на Свети Теодор Тирон

   


  image-0-02-05-7d8fe444d8aad4ddb2f39d5bb0b2563b8b7cc32c58843e3bb470d491bed30903-V

  По петти пат, Крива Паланка беше домаќин на една фестивалска вечер од „Гоце Фест 2017“. Кривопаланчани имаа можност да уживаат во рефрените на новокомпонираните патриотски и родољубиви песни изведени од бројни еминентни музички имиња  Круме Сапсовски, Блага Петреска, Балгица Хаџи – Павловска, Јулија, Ванчо Тарабунов, Серафина Фантаузо, Виданка Ѓоргиевска, Васил Ќамов, Перо Цаца, Група „Соната“, Ристо Краповски, Гоце Касаповски, Ани Малинкова, Игор Митковски, Анита Бошкова, Мишко Талески и Гоце Касаповски
  Традиционално и годинава сцената на НУ Центар за култура во Крива Паланка беше место каде публиката уживаше во рефрените на новокомпонираните родољубиви и патриотски песни во рамки на втората фестивалска вечер на „Гоце Фест 2017.“
  Манифестацијата во чест на датумот на раѓање на големиот револуционер, хуманист и просветител Делчев, годинава го има своето 28-мо издание. Организатор на фестивалот е Ансамблот на народни песни и ора „Гоце Делчев“, а  покровител на втората фестивалска – ревијална вечер е локалната самоуправа на општина Крива Паланка.

  Финалната фестивалска програма ќе се одржи на 17 февруари во Скопје.


  soopstenie

  Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 40-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 16.02.2017 година (четврток) во 15,00 часот.

  Д н е в е н   р е д:

  • Усвојување на Записник од 39-та седница на Совет
  1. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај на Буџетот на Општина Крива Паланка за К1, К2 и К3 за IV квартал на Општина – Крива Паланка за 2016 година;
  2. Предлог – Одлука за давање на соглалсност на годишниот план за вработување за 2017 година на Општина Крива Паланка;
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на Општина Крива Паланка за 2016 година;
  4. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мреша за 2016 г.;
  5. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште за 2016 година;
  6. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по програмата за изградба, реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година;
  7. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за образование и спорт за 2016 година;
  8. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за локален економски развој за 2016 година;
  9. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Информатичко-комуникациска технологија за 2016 година;
  10. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за еднакви можности на жените и мажите за 2016 година на ОПштина Крива Паланка;
  11. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански доклументации во Општина Крива Паланка за период од 2016 година;
  12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 363 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на на РМ;
  13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1391 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Горан Јакимовски;
  14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2759 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Стојчо Тасев;
  15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.4183 и 4652 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Цветан Стефановски и РМ;
  16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 566 и 4612 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Данче Спасов;
  17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 255 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Стојна Митковска, Благој Митковски, Сашо Митковски, Горан Младеновски и Дејан Младеновски;
  18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 956/4 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Миле Маџов ;
  19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.3460. во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Миле Николовски;
  20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6508 во КО Трново, Општина Крива Паланка – сопственост на РМ;
  21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.271 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – за Петревски Хондо.;
  22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1041 и 1039 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – за Георги Младенов, Елизабета Николовска и Жаклина Славковска;
  23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2017/1 во КО Мождивњак Општина Крива Паланка – за Воислав Митовски;
  24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 964 во КО Киселица, Општина Крива Паланка – за Ангел Коцевски;
  25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9481/4 во КО Градец, Општина Крива Паланка – за Стојадин Стојановски; и
  26. Советнички прашања.

   

                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                     Претседател,

                                                                                          М-р. Борче Стојчевски,с.р.


  Гоце_Фест_2017

  Во петок на 10 февруари 2017 година во НУ Центарот за култура во Крива Паланка со почеток во 19 часот ќе се одржи фестивалот ГОЦЕ ФЕСТ. Фестивалот ќе биде посветен на нови родољубиви и патриотски песни со фолклорна мелоритмика и богато историско минато на македонскиот народ. Учество на фестивалот ќе имаат врвни македонски музички имиња од фолк сцената.

  За сите посетители на овој настан влезот ќе биде симболични 50 денари.

  Покровител на фестивалот ГОЦЕ ФЕСТ е Општина Крива Паланка.

  Гоце_Фест_2017


  soopstenie

  Регионалниот центар за соработка – Спектар од  Крива Паланка, во партнерство со  Здружението „Младински општински совет – Ќустендил” Бугарија, спроведуваат истражување на тема „Можности и предизвици  во обезбедувањето на квалитетни туристички услуги и производи  во прекуграничниот регион Бугарија-Македонија”.

  Анкетно истражување во областа на туризмот


  soopstenie

  Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 39-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 27.01.2017 година (петок) во 15,00 часот.

  Д н е в е н   р е д:

  1. Предлог – Информација за превземени мерки и активности во текот на второто полугодие од 2016 година на ПС од ОН – Крива Паланка;
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за извршени работи на информации од јавен карактер за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година;
  3. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Крива Паланка;
  4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2712 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Ефтимије Коцевски и Љупчо Коцевски;
  5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2853/1 и 2853/3 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Љупчо Николовски;
  6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4587/2 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Љупчо Ристовски;
  7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6985/1 и 6986/1 во КО Трново Општина Крива Паланка – за Стојне Павловски; и
  8. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за социјална заштита на Општина Крива Паланка за 2017 година.

  СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

  Претседател,
  М-р. Борче Стојчевски,с.р.

   


  16113469_1202164796532890_4050156193098575010_o

  Над 7.000 парчиња пивтии приготвени по традиционален рецепт беа дегустирани на „Пивтијада 2017“ во Крива Паланка.

  Манифестацијата се одржа на централниот градски плоштад.

  – Околу 100 порции или од 7.000 до 8.000 парчиња пивтии беа подготвени за традиционалната манифестација и драго ми е што во вакви услови, на снежно и студено време, на гардскиот плоштад владееше вистински амбиент на Водици и празникот го прославивме заеднички, изјави градоначалникот Арсенчо Алексовски.

  Пивтиите ги приготвија учениците од угостителската паралелка на средното општинско училиште „Ѓорче Петров“, под менторство на професор Дане Петровски и искусни готвачи на традиционална храна од градот. Овој гастономски специјалитет се дегустираше со топли напитоци кои ги поделија волонтерите од општинска организација на Црвен крст, Крива Паланка.

  Манифестацијата осма година по ред ја организира локалната самоуправа на општина Крива Паланка на големиот христијански празник Богојавление – Водици, по Богојавленскиот водосвет и фрлањето на крстот во водите на Крива Река.


  16003077_1202165676532802_9166290850164543941_n

  Во организација на локалната самоуправа на општината и Македонската православна црква, Кумановско-осоговска епархија, Кривопаланечо архиерејско намесништво,  во Крива Паланка  се одржa прославата на големиот христијански празник, Богојавление-Водици.

  Одбележувањето на големиот христијански празник  започнa со свечена литургија во соборниот храм „Свети Димитриј“, по што следуваше чинот на спуштање на благословениот крст во водите на Крива Река.

  Годинава четириесетмина се пријавија и се фрлија по крстот, а најсреќен беше Стефан Петровски од кривопаланечкото село Мождивњак кој го извади крстот од водите на Крива Река.

  Петровски од Општината доби награда, машина за перење.

   

   


  soopstenie

  Почитувани сограѓани,

  На ден 19.01.2017 (четврток) од 08.00 до 11.00 часот во организација на Општина Крива Паланка и на Македонската Православна Црква, Кумановско-осоговска епархија ќе се одбeлежи големиот христијански празник  Богојавление – Водици.
  Прославата започнува со свечена литургија во црквата Свети Димитрија, по што следува чинот на фрлањето на благословениот крст во водите на Крива Река, а потоа продолжува со манифестацијата „Пивтијада“. Фрлањето на крстот ќе се случува во 10 часот, од мостот што води кон населбата „Бавчалк“, т.н  Шанин мост.

  Сите заинтересирани верници кои ќе скокат по крстот во водите на Крива Река потребно е да достават потврда од лекар за психофизичка способност, во црквата Свети Димитрија.

  Општина Крива Паланка ги повикува граѓаните да дојдат на местотото на настанот и заеднички во духот на традицијата да го прославиме овој убав ден.

   

  Општина Крива Паланка